02-2022 - מכרז פומבי - הקמת מיזם דיגיטליים וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ולבקרים חכמים ב בתי ספר

02-2022 - מכרז פומבי - הקמת מיזם דיגיטליים וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ולבקרים חכמים ב בתי ספר

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 02/2022

בעניין הקמת מיזם דיגיטליים מתקדם למרכז חינוך דיגיטלי ולבקרים חכמים

 

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות הקמת מיזם דיגיטליים מתקדם למרכז חינוך דיגיטלי ולבקרים חכמים
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
  1. רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד בעצמו במועד הגשת הצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים להלן המהווים תנאי סף, המפורטים להלן:
  2. רשאי להגיש הצעות רק מציע אשר הינו  ישות משפטית אחת. המציע אינו רשאי להגיש הצעה משותפת עם גופים אחרים. יודגש ויובהר כי הצעה, שתוגש במשותף ע"י שני תאגידים/גופים/חברות או יותר, תיפסל על הסף! מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת!
  3. מציע שהינו תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים:
   1. תעודת רישום.
   2. תקנון ההתאגדות.
   3. תדפיס רשם חברות בתוקף לשנה הנוכחית.
   4. אישור בדבר מורשה חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית.
  4. אישור תקף על שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.
  5. אישור תקף על שם המציע לניכוי מס הכנסה במקור.
  6. העתק צילום מתעודת עוסק מורשה של המציע לצרכי מע"מ.
  7. המציע הנו בעל מחזור עסקי בישראל העולה על 10 מיליון ₪ לפחות, בשנים 2020 עד 2120  ביחד. לצורך כך המציע יצרף הצהרה החתומה על ידי רו"ח המאשר זאת.
  8. המשתתף במועד הקובע הינו קבלן או ספק פעיל, שעיסוקו העיקרי התקנה ו/או תחזוקה של מערכות דגיטאליות, הכוללת מערכות ניהול חשמל חכם ואספקת ציוד היקפי למחשוב. 

בין השנים 2020-2017 ביצע המשתתף כקבלן ראשי אספקה התקנה והפעלה והקמת מיזם דיגיטליים מתקדם למרכז חינוך דיגיטלי ולבקרים אנרגיה חכמים של לפחות 3 גופים. מובהר בזאת, כי לצורך עמידת המשתתף בתנאי זה יילקחו בחשבון אך ורק פרויקטים שהתקנתם הושלמה.וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 2,500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 20,000 שתהא בתוקף עד ליום 30/06/2022 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
 3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  04/03/2022  שעה 15:00 .
 4. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 28/02/2022 בשעה 10:00.  ההתכנסות בבניין המועצה. 
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 07/03/2022 שעה 12:00
 6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

02-2022 - מכרז פומבי - הקמת מיזם דיגיטליים וציוד למרכז חינוך דיגיטלי ולבקרים חכמים ב בתי ספר