06-2022 - מכרז - תכנון שדרוג מגרש כדורגל כולל תאורה

06-2022 - מכרז - תכנון שדרוג מגרש כדורגל כולל תאורה

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 06/2022

בעניין תכנון לשדרוג מגרש כדורגל כולל תאורה

 

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לתכנון לשדרוג מגרש כדורגל כולל תאורה.
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
  1. מתכנן אדרכלים 
  2. אישורי ניסיון קודם בתחום ( תכנון מבני ציבור ) בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שתי עבודות .

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

 1. סיור מתכננים יתקיים ביום 24/03/2022 בשעה 10:00. סיור חובה, ההתכנסות בבניין המועצה. 
 2. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 31/03/2022 שעה 12:00
 3. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 4. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .
 5. עלות שכר התכנון יחשב באחוזים מעלות ביצוע הפרויקט.

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

06-2022 - מכרז - תכנון שדרוג מגרש כדורגל כולל תאורה