07-2022 - מכרז - תכנון 2 כיתות גן ילדים במגרש 18975 גוש 503

07-2022 - מכרז - תכנון 2 כיתות גן ילדים במגרש 18975 גוש 503

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 07/2022

בעניין תכנון 2 כיתות גן ילדים במגרש 503 גוש 18975

 

  1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לתכנון לתכנון 2 כיתות גן ילדים במגרש 503 גוש 18975 רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
    1. מתכנן אדרכלים. 
    2. אישורי ניסיון קודם בתחום ( תכנון מבני ציבור ) בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שתי עבודות .

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

  1. סיור מתכננים יתקיים ביום 24/03/2022 בשעה 10:30. סיור חובה, ההתכנסות בבניין המועצה. 
  2. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 31/03/2022 שעה 12:00
  3. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  4. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .
  5. עלות שכר התכנון יחשב באחוזים מעלות ביצוע הפרויקט.

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

07-2022 - מכרז - תכנון 2 כיתות גן ילדים במגרש 18975 גוש 503