08-2022 - מכרז - פיקוח וליווי פרויקטים לעבודות שדרוג מבנים ובניית 2 כיתות גן במגרש 5

08-2022 - מכרז - פיקוח וליווי פרויקטים לעבודות שדרוג מבנים ובניית 2 כיתות גן במגרש 5

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 08/2022

בעניין פיקוח וליווי פרויקטים  לעבודות שדרוג מגרש כדורגל ובניית 2 כיתות גן במגרש 503 גוש 18975

 

המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לפיקוח לעבודות שדרוג מבנים ובניית 2 כיתות גן במגרש 503

 1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:

 

  1. 10  שנים ניסיון בניהול פרויקטים.
  2. תעודת הנדסה לפחות 10 שנים.
  3. תעודת ניהול פרויקטים ופיקוח ממוסד מוסמך.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500 שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 2. המציע הזוכה מחויב להתייצב במועצה כל ימי השבוע ובזמן ביצוע העבודות ע"י הקבלן המבצע.
 3. המכרז יכלול ביצוע עבודות כדלקמן:
 1. סיור מציעים חובה יתקיים ביום 24/03/2022 בשעה 12:00.  ההתכנסות בבניין המועצה. 
 2. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 31/03/2022 שעה 12:00
 3. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 4. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

08-2022 - מכרז - פיקוח וליווי פרויקטים לעבודות שדרוג מבנים ובניית 2 כיתות גן במגרש 5