מכרז מס 11/2022 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מידע ארגונית ותפעולית לניהול המועצה

מכרז מס 11/2022 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מידע ארגונית ותפעולית לניהול המועצה

1 .המועצה המקומית בענה )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז, להציע הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מידע ארגונית ותפעולית לניהול המועצה, כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים )להלן – "המערכת" ו/או "השירותים", בהתאמה(, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כלל מסמכיו, הוראות נציגי המועצה, דרישות והוראות כל דין, הכול
כפי שפורטו בחוברת המכרז. 

2 .ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של המועצה

3 .רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בכל התנאים המצטברים שלהלן:
א. העניק שירותי יישום, התקנה, הטמעה והחזקה של מערכות מידע עבור 3 רשויות
מקומיות לפחות, במהלך השנים 2019 עד 2021 כולל ברצף )כלומר- השירות ניתן
לאותן 3 רשויות במשך 3 השנים הנ"ל(.
ב. המציע הינו בעל זכויות היוצרים במערכת המוצעת או שהינו ספק מורשה מטעם היצרן
להפצת המערכת המוצעת.
ג. למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע בשנים 2018 ,2019 ו - 2021 של לפחות 3 מיליון ש"ח
)לא כולל מע"מ( ולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2020
הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן
ביקורת מס' 58 של לשכת רואי החשבון בישראל.
4 .למציע אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גו פים ציבוריים, התשל "ו – 1976 והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה.

5 .המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום.

6 .לצורך הבטחת התחייבויותיו בהתאם לדרישות המכרז ונספחיו, ובכלל זאת חתימת ההסכם המצורף לו, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ואוטונומית לטובת המועצה, בת-פ ירעון עם דרישה ראשונה וצמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח מסמך א'5 בדיוק, בסך של 25000( ₪ להלן: "ערבות המכרז"(. ערבות המכרז תהיה על שם המציע בלבד ותהיה בתוקף עד לתאריך 2022/09/30 .

7 .עד יום 2022/07/25 שעה 14:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה, לידי מר סמואיל דכואר המועצה , בדוא"ל: com.gmail@cpa.adv.dakwars שאלות הבהרה בכתב במסמךWord-MS בלבד, במבנה המפורט בחוברת המכרז.

8 .על המציע, להגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במועצה המקומית בענה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2022/11 בלבד עד לתאריך 2022/07/28 בשעה 00:12 בדיוק במחלקת המזכירות בלשכת ראש המועצה.

9 .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא תידון כלל. 10 .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה של המועצה, בשעות קבלת הקהל )-08:00
00:14 )ימים א- ה, תמורת סך של 2500( ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה(.

בכבוד רב,
חליל עלי
ראש המועצה 

 


 

מכרז מס 11/2022 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מידע ארגונית ותפעולית לניהול המועצה