מכרז 06/2023 - ביצוע פרויקט שינוי התנהגות תושבים לשם השפעה על ניקיון המרחב הציבורי

מכרז 06/2023 - ביצוע פרויקט שינוי התנהגות תושבים לשם השפעה על ניקיון המרחב הציבורי

 1. המועצה המקומית ביענה מזמינה בזאת הצעות ביצוע פרויקט שינוי התנהגות תושבים לשם השפעה על ניקיון המרחב הציבורי
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
 1. אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות או עמותה, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור תיפסל.
 2. המציע ניהל והפעיל , פרויקטים של שינוי התנהגות תושבים לשם השפעה על ניקיון המרחב הציבורי , מול 5 רשויות מקומיות , לרבות : חינוך סביבתי , מיפוי והערכה , הכשרה והדרכה , שילוט ופרסום .
 3. ניסיון של לפחות 5 שנים לעבודה מול רשויות מקומיות בפרויקטים שונים : חינוך סביבתי , מיפוי והערכה , הכשרה והדרכה , שילוט ופרסום .
  1. ניסיון מוכח בתחום החינוך הסביבתי, וניסיון בעבודה בתחום הסביבה בקהילה.
  2. על המציע להיות בעל איתנות פיננסית, עם מאזן כספי של לפחות 5 מיליון ₪  בין השנים 2018-2022 – במצטבר יש לצרף הצהרה על מחזור כפסי חתומה על ידי רו״ח .
 4. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 2000 שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לא.
 5. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 15,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 15/05/2023 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
 6. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכירת/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  02/03/2023  שעה 14:00 . למייל : khalid@bine.muni.il
 7. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הנדרשים וזאת עד ליום 09/03/2023 שעה 14:00 בדיוק .
 8. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 9. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

מכרז 06/2023 - ביצוע פרויקט שינוי התנהגות תושבים לשם השפעה על ניקיון המרחב הציבורי