מכרז 04/2023 - בעניין תיקון תכניות מתאר וכבישים קיימים

מכרז 04/2023 - בעניין תיקון תכניות מתאר וכבישים קיימים

בעניין תיקון תכניות מתאר וכבישים קיימים

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות תיקון תכניות מתאר וכבישים קיימים.
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
 • ISO 9001תקן ISO 9001 הוא מודל להבטחת איכות בתיכנון (Design),.
 • המציע או אחד העובדים המאורגנים שלו רשום במאגר משרד השיכון בתחום תב"עות דרגה של לפחות 500 יח"ד.
 • למציע יש ביטוח אחריות מקצועית , על סכום העולה על מיליון ₪

 

 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500 שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לא.
 2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 5,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 15/05/2023 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
 3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  23/02/2023  שעה 14:00 .
 4. סיור מתכננים יתקיים ביום 20/02/2023 בשעה 11:00.  ההתכנסות בבניין המועצה. 
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 27/02/2023 שעה 15:00
 6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

מכרז 04/2023 - בעניין תיקון תכניות מתאר וכבישים קיימים