מכרז מס 01/2021 - בעניין שיפוץ וריהוט חדרי מורים בענה

מכרז מס 01/2021 - בעניין שיפוץ וריהוט חדרי מורים בענה

הודעה על– הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 01/2021

בעניין שיפוץ וריהוט חדרי מורים בענה

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לעבודות שיפוץ וריהוט
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
  1. קבלן שיפוצים.
  2. אישורי ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות עבודה דומה אחת.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 1000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 2. עם הגשת המכרז תוגש ערבות בנקאית בסך של 10 אלף ₪ .

.

 1. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  17/05/2021  שעה 11:00 .
 2. סיור קבלנים יתקיים ביום 06/05/2021 בשעה 09:00. ההתכנסות בבניין המועצה. 
 3. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 20/05/2021 שעה 12:00
 4. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 5. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

מכרז מס 01/2021 - בעניין שיפוץ וריהוט חדרי מורים בענה