מכרז מס 02/2021 - בעניין שיפוץ מוסדות חינוך

מכרז מס 02/2021 - בעניין שיפוץ מוסדות חינוך

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 02/2021

בעניין שיפוץ מוסדות חינוך

 

 

המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לשיפוץ מוסדות חינוך

 

  1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
    1. אישורי ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שתי עבודות דומות.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

  1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 1000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
  2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 10,000 שתהא בתוקף עד ליום 30/10/2021 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
  3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  29/07/2021  שעה 14:00 .
  4. סיור קבלנים יתקיים ביום 26/07/2021 בשעה 09:00.,  ההתכנסות בבניין המועצה. 
  5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 02/08/2021 שעה 12:00
  6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

מכרז מס 02/2021 - בעניין שיפוץ מוסדות חינוך