מכרז מס 04/2021 - בעניין שיקום חצר בית ספר יסודי א

מכרז מס 04/2021 - בעניין שיקום חצר בית ספר יסודי א

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 04/2021

בעניין שיקום חצר בית ספר יסודי א

 

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות בעניין שיקום חצר בית ספר יסודי א

 

 1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

  1. קבלן שיפוצים או פיתוח
  2. אישור ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות לכל הפחות עבודה דומה אחת .
 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 1,000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 10,000 שתהא בתוקף עד ליום 31/03/2022 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
 3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  15/01/2022  שעה 11:00 .
 4. סיור קבלנים יתקיים ביום 10/01/2022 בשעה 10:00.  ההתכנסות בבניין המועצה.  סיור חובה
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 17/01/2022 שעה 12:00
 6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

 

 

מכרז מס 04/2021 - בעניין שיקום חצר בית ספר יסודי א