מכרז מס 03/2022 - תכנון תוספת בניה למתנ"ס קיים

מכרז מס 03/2022 - תכנון תוספת בניה למתנ"ס קיים

הודעה על– הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 03/2022

תכנון תוספת בניה למתנ"ס קיים

  1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לעבודות תכנון
  2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
    1. מתכנן אדרכלים  
    2. אישורי ניסיון קודם בתחום ( תכנון מבני ציפור ) בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שלוש עבודות .

וכפי שנקבע במסמכי ההצעה.

 

  1. סיור מתכננים יתקיים ביום 14/02/2022 בשעה 12:00. סיור חובה, ההתכנסות בבניין המועצה. 
  2. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 21/02/2022 שעה 12:00
  3. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  4. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

מכרז מס 03/2022 - תכנון תוספת בניה למתנ"ס קיים