מכרז מס 04/2022 - בעניין פיתוח תשתיות וקירות במתחם תיתי, מגרש ספורט משולב ליד יסודי ג

מכרז מס 04/2022 - בעניין פיתוח תשתיות וקירות במתחם תיתי, מגרש ספורט משולב ליד יסודי ג

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 04/2022

בעניין פיתוח תשתיות וקירות במתחם תיתי,

מגרש ספורט משולב ליד יסודי ג'

 

 

המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות בעניין פיתוח תשתיות וקירות במתחם תיתי,

מגרש ספורט משולב ליד יסודי ג'

 

  1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
    1. אישורי ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שתי עבודות דומות.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

  1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500 שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
  2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 5,000 שתהא בתוקף עד ליום 30/04/2022 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
  3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  12/02/2022  שעה 14:00 .
  4. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 15/02/2022 בשעה 10:00.,  ההתכנסות בבניין המועצה. 
  5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 22/02/2022 שעה 12:00
  6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

מכרז מס 04/2022 - בעניין פיתוח תשתיות וקירות במתחם תיתי, מגרש ספורט משולב ליד יסודי ג