מכרז מס 09/2022 - בעניין שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר חט"ב מפני רעידות אדמה

מכרז מס 09/2022 - בעניין שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר חט"ב מפני רעידות אדמה

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 09/2022

בעניין שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר חט"ב מפני רעידות אדמה

 

 

המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר חט"ב מפני רעידות אדמה

 

  1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:

המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,תשכ"ט-1929 ,בקבוצת סיווג ג', ענף ראשי 100 (בניה), סוג 1.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

  1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 2,000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לא.
  2. בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות שדרוג וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ואשר ביצע והשלים ב-7(שבע) השנים האחרונות לפני תאריך הגשת הצעתו למכרז זה, כקבלן ראשי, לפחות שלושה פרוייקטים דומים, בהיקף כספי שלא  יפחת מ- 2,000,000 ₪.
  3. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 200,000 שתהא בתוקף עד ליום 30/06/2022 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
  4. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  12/05/2022  שעה 14:00 .
  5. סיור קבלנים יתקיים ביום 09/05/2022 בשעה 09:00.,  ההתכנסות בבניין המועצה. 
  6. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 16/05/2022 שעה 12:00
  7. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  8. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

מכרז מס 09/2022 - בעניין שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר חט"ב מפני רעידות אדמה