מכרז מס 10/2022 - שיפוץ וציוד בתי ספר

מכרז מס 10/2022 - שיפוץ וציוד בתי ספר

הודעה על– הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 10/2022

שיפוץ וציוד בתי ספר

  1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות שיפוץ וציוד
  2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
    1. קבלני שיפוצים וציוד
    2. אישורי ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שלוש עבודות .

וכפי שנקבע במסמכי ההצעה.

 

  1. סיור קבלנים יתקיים ביום 14/06/2022 בשעה 10:00. סיור חובה, ההתכנסות בבניין המועצה. 
  2. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 21/06/2022 שעה 12:00
  3. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  4. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

מכרז מס 10/2022 - שיפוץ וציוד בתי ספר