מכרז מס 12-2022 - שדרוג מגרש כדורגל ושיפוץ חדרי שחקנים ושופטים כדורגל

מכרז מס 12-2022 - שדרוג מגרש כדורגל ושיפוץ חדרי שחקנים ושופטים כדורגל

הודעה על– הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 12-2022

שדרוג מגרש כדורגל ושיפוץ חדרי שחקנים ושופטים כדורגל

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לעבודות שדרוג מגרש כדורגל ושיפוץ חדרי שחקים ושופטים
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
  1. קבלן רשום – ענף ראשי  – מספר 200 – סיווג כספי 1   
  2. אישורי ניסיון קודם בתחום לפחות עבודה אחת ב3 שנים האחרונות
  3. עומד בלוחות זמנים צפופים , בצוע עבודות לילה .

 

 

 1. סיור הקבלנים יתקיים ביום 30/06/2022 בשעה 09:00. סיור חובה, ההתכנסות בבניין המועצה. 
 2. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 07/07/2022 שעה 12:00
 3. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 4. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

מכרז מס 12-2022 - שדרוג מגרש כדורגל ושיפוץ חדרי שחקנים ושופטים כדורגל