מכרז מס 16/2022 - שיפוץ גנים לשנת הלימודים 2022

מכרז מס 16/2022 - שיפוץ גנים לשנת הלימודים 2022

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 16/2022

שיפוץ גנים לשנת הלימודים 2022

 

 

המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות שיפוץ גנים לשנת 2022

 

  1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
    1. אישורי ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שתי עבודות דומות.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

  1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
  2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 10,000 שתהא בתוקף עד ליום 30/11/2022 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
  3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  06/10/2022  שעה 12:00 .
  4. סיור קבלנים יתקיים ביום 03/10/2021 בשעה 09:00.,  ההתכנסות בבניין המועצה. 
  5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 10/10/2022 שעה 12:00
  6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

בכבוד רב

 

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

 

מכרז מס 16/2022 - שיפוץ גנים לשנת הלימודים 2022