מכרז מס 18/2022 - עבודות פיתוח, , שיקום כבישים, שיקום שכונות

מכרז מס 18/2022 - עבודות פיתוח, , שיקום כבישים, שיקום שכונות

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 18/2022

עבודות פיתוח, , שיקום כבישים, שיקום שכונות

המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לעבודות פיתוח, , שיקום כבישים

 

 1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
  1. קבלן רשום בענף ג- 200 בסיווג כספי מתאים.

 

  1. אישורי ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות שתי עבודות דומות.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 50,000 שתהא בתוקף עד ליום 30/12/2022 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
 3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  03/11/22  שעה 12:00 .
 4. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 10/22/31 בשעה 10:00.,  ההתכנסות בבניין המועצה. 
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום10/11/22שעה 12:00
 6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

בכבוד רב

 

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

 

מכרז מס 18/2022 - עבודות פיתוח, , שיקום כבישים, שיקום שכונות