הודעה 2 - על הארכת תאריך הגשה - למכרז מס 01/2023

הודעה 2 - על הארכת תאריך הגשה - למכרז מס 01/2023

הודעה שנייה על הארכת תאריך הגשה למכרז

 

 

 

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 01/2023

בניית כיתות בית ספר יסודי ב' "שלב א'"

 

 

 

המועצה המקומית בענה מודיעה בזאת על הארכת תאריך הגשה למכרז  בניית כיתות בית ספר יסודי ב' "שלב א'"

 

  1. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 20/04/2023 שעה 12:00
  2. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
  3. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

בכבוד רב

 

 

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

 

הודעה 2 - על הארכת תאריך הגשה - למכרז מס 01/2023