מכרז מס 17/2023 - למתן שירותי ייעוץ לקבלת תקציבי חינוך ורווחה

מכרז מס 17/2023 - למתן שירותי ייעוץ לקבלת תקציבי חינוך ורווחה

הודעה על המכרז – הזמנה להציע הצעות

 

מועצה מקומית בענה

מכרז מס' 17/2023

למתן שירותי ייעוץ לקבלת תקציבי חינוך ורווחה

 

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ לקבלת תקציבי חינוך ורווחה.

 

 1. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
  1. המציע רואה חשבון מוסמך בישראל.
  2. במהלך חמש השנים האחרונות סיפק המציע שירותי ייעוץ לקבלת תקציבי חינוך או רווחה הכולל ליווי מלא ומקיף עבור רשויות מקומיות עד לקבלת תקציבים עבור 3 רשויות מקומיות לפחות.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 1,000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית 15,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 31.12.2023. הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
 3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי גזבר המועצה, בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04/9129500. המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום 17.8.2024 שעה 14:00 .
 4. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 24.8.2024  שעה 12:00
 5. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 6. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

עלי ח'ליל

ראש המועצה

 

 

חוברת המכרז - לחצו כאן לפתיחה

 

מכרז מס 17/2023 - למתן שירותי ייעוץ לקבלת תקציבי חינוך ורווחה