קול קורא - הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

קול קורא - הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

 

כל מקום בו מצויין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להפך.

  1. כללי

1.1     בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) התש"ם-1979, אשר נכנסו לתקוף ביום 01.05.2021 המועצה המקומית בענה (להלן:"המועצה") מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם כמתאימים ועומדים בתנאי הסף המוגדרים להלן, להגיש מועמדות להשתתפותם כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם של המועצה.

1.2     על פי תקנה 22 לתקנות הנ"ל, בכוונת המועצה לגבש רשימה של לפחות 5 נציגי ציבור אשר תפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

1.3      השתתפות נציגי הציבור שייבחרו בוועדות הבחינה תהא לפי ההרכב הקבוע בדין.

1.4      השתתפות בוועדות הבחינה הינה בהתנדבות ללא תמורה כספית.

 

  1. על מועמד לעמוד בתנאים המצטברים שלהלן:

2.1      תושב המועצה המקומית בענה.

2.2    אינו נכלל ברשימת נציגי ציבור במשך 4 שנים ברציפות וטרם חלפה שנה מיום סיום כהונתו (הפסקת כהונה של פחות משלושה חודשים תיחשב ככהונה רצופה).

2.3      אינו עובד הרשות המקומית או נבחר בה, או שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו.

2.4     אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.

2.5      אין לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית או לעובד שדרגתו אחת משתי הדדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית או שהוא עלול להימצא במישרין או בעקיפין באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר שלו או של קרובו כמפורט בסעיף 3 להלן.

2.6      אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.

2.7      בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.    

 

3.     סייגים ביחס למינוי נציגי ועדת הבחינה:

        3.1     לא ימונה לחבר וועדת בחינה אדם שהמינוי עלול להעמידו במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר וועדת בחינה לבין עניין אישי שלו לרבות קרבת משפחה עם אחד המועמדים, או לבין תפקיד אחר, שלו או של קרובו. בפסקה זו "קרוב", בן זוג, הורה, בן, בת, אח,

 

 

 

                   אחות, גחס, גיסה, דוד, דודה, בן דוד, בת דוד, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ ובן זוגם.

        3.2      חבר וועדת בחינה שקיים חשש שהוא מצוי בניגוד עניינים, יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף בוועדת הבחינה אלא אם כן קבע היועץ המשפטי של הרשות כי אין מדובר בחשש שיש בו כדי למנוע את השתתפותו בוועדה. אם קיים חשש שיושב ראש הוועדה מצוי במצב של ניגוד עניינים, אליו להודיע על כך לראש הרשות המקומית.

4.     הליך הבחירה:

        4.1      השאלון ייבחן  ע"י יועמ"ש המועצה אשר יוודא כי בהתאם לתצהיר המועצד הוא עומד בדרישות שנקבעו בתקנות וכי אין מניעה ממינוי המועמד לנציג וועדת הבחינה.

        4.2     המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למועמדים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים ומסירת מידע נוסף, הצעות וכד'.

        4.3     רק מועמדים העומדים בכל תנאי הסף ימונו ע"י ראש הרשות המקומית ודבר המינוי יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

     5.     אופן הגשת המועמדות:

        5.1      על המועמדים למלא פרטיהם על גבי השאלון המסומן כנספח א' להלן ולחתום בפני עו"ד .

        5.2   מועמדים העומדים בתנאים במפורטים לעיל, מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף המסמכים שלהלן:

                    5.2.1      העתק ת"ז.

                    5.2.2      קורות חיים והעתק תעודות בדבר השכלה.

                    5.2.3      טופס שאלון (נספח א')

                    5.2.4      כל אסמכתא רלוונטית אחרת.

 

        5.3      על המועמדים להגיש בכתב בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים ולמסור למחלקת משאבי אנוש  במסירה אישית  וזאת עד לא יאוחר מיום 15-05-2024 שעה  13:00 .

       5.4      המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת מועמדות לתקופה נוספת בכל עת לפי המועד האחרון הנקוב לעיל.

 

עו"ד אבראהים חסארמה

                                                                                                                                  ראש רשות

 

 

קול קורא - הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם