מכרז מס 01/2024 - בעניין סימון כבישים

מכרז מס 01/2024 - בעניין סימון כבישים

 1. המועצה המקומית בענה מזמינה בזאת הצעות לסימון כבישים ברחבי הכפר.
 2. רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן:
  1. קבלן רשום בענף ג- 200 בסיווג כספי מתאים.
  2. אישור ניסיון קודם בתחום בשלוש השנים האחרונות. לכל הפחות עבודה אחת דומה.

וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

 1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום 500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה בין הוגשה הצעה ובין לאו.
 2. המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית בשווי 5,000 שתהא בתוקף עד ליום 30/08/2024 הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.
 3. פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מזכיר/גזבר המועצה , בימים ב' עד ה', וכן בטלפון 04-9192500 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום  25/05/2024  שעה 14:00 .
 4. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 20/05/2024 בשעה 10:00.  ההתכנסות בבניין המועצה. 
 5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 30/05/2024 שעה 15:00
 6. המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח  זמנים .
 7. המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

בכבוד רב

 

אברהים חסארמה

ראש המועצה

 

מכרז מס 01/2024 - בעניין סימון כבישים