הודעה על מכרז מס 03/2024 -לבחירת מתכנן

הודעה על מכרז מס 03/2024 -לבחירת מתכנן

לחצו כאן לקריאת מסמך המכרז המלא

המועצה המקומית בענה  מזמינה בזאת הצעות להתמנות ל"מתכנן" במיקור חוץ.

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

  1. הנדסאי בניה או אדריכלות.
  2. רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים.
  3. ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של מתכנן כפי שיפורט בתנאי המכרז.

המציע ייבחר על ידי ועדה מקצועית שתורכב מ: גזבר המועצה, מהנדס המועצה ואחד מחברי ועדת ההנהלה שייבחר על ידי ראש המועצה. הועדה המקצועית תראיין את המועמדים ותבחר מביניהם את המועמד המתאים ביותר לשמש מתכנן.

המציע יידרש לצרף להצעתו, בין היתר, מסמכים שיוכיחו עמידתו בתנאי הסף של המכרז, וכן מסמכים נוספים כפי שייקבע בתנאי המכרז.

המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית ע"ס 5,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 31.08.2024. הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.

פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מחלקת ההנדסה, בימים א' עד ה', וכן בטלפון 0732241790 המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום 30/05/2024 שעה 14:00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 15/06/2024 שעה 12:00.

המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח זמנים.

המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

 

בכבוד רב

עו"ד אבראהים חסארמה

ראש המועצה

 

 

הודעה על מכרז מס 03/2024 -לבחירת מתכנן