הודעה על מכרז מס 02/2024 - לבחירת מהנדס פרויקטים

הודעה על מכרז מס 02/2024 - לבחירת מהנדס פרויקטים

לחצו כאן לקריאת מסמך המכרז המלא

המועצה המקומית בענה  מזמינה בזאת הצעות להתמנות ל"מהנדס פרויקטים" במיקור חוץ.

רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

  1. בעל תואר ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות.
  2. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים.
  3. עבור בעל תואר ראשון - ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של מהנדס פרויקטים כפי שיפורט בתנאי המכרז.

עבור הנדסאי רשום – ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום העיסוק של מהנדס פרויקטים כפי שיפורט בתנאי המכרז.

המציע ייבחר על ידי ועדה מקצועית שתורכב מ: גזבר המועצה, מהנדס המועצה ואחד מחברי ועדת ההנהלה שייבחר על ידי ראש המועצה. הועדה המקצועית תראיין את המועמדים ותבחר מביניהם את המועמד המתאים ביותר לשמש מהנדס פרויקטים.

המציע יידרש לצרף להצעתו, בין היתר, מסמכים שיוכיחו עמידתו בתנאי הסף של המכרז, וכן מסמכים נוספים כפי שייקבע בתנאי המכרז.

המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 31.08.2024. הערבות תהא לפי הנוסח שבמסמכי המכרז. אי צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז יביא לפסילת ההצעה על הסף. לא תתקבל ערבות מחברת ביטוח או שיק בנקאי או כל תחליף לערבות הבנקאית.

פרטיים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי מהנדס המועצה, בימים א' עד ה', וכן בטלפון 0732241790  המציע יוכל להפנות שאלות הבהרה למועצה עד ליום 30/05/2024  שעה 14:00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום 15/06/2024  שעה 12:00.

המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות כולל עמידתו בלוח זמנים.

המועצה המקומית לא מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך .

 

 

 

בכבוד רב

עו"ד אבראהים חסארמה

ראש המועצה

 

הודעה על מכרז מס 02/2024 - לבחירת מהנדס פרויקטים