03-2021 - פומבי - מנהל מחלקת חינוך

03-2021 - פומבי - מנהל מחלקת חינוך

המועצה המקומית בענה

הודעה על מכרז למילוי  משרה  פנויה של מנהל מחלקת חינוך

מכרז פומבי מס' 3/2021

 

בהתאם לצוו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז-1977, מודיעה מועצה מקומית בענה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה של – מנהל מחלקת החינוך.

תיאור המשרה: מנהל מחלקת חינוך, אחוז המשרה: 100%  דירוג המשרה: דירוג מנהלי מחלקות חינוך דרגה 1-3.

כפיפות לראש המועצה -  מונחה מקצועית ע"י משרד החינוך

       תיאור התפקיד:

עמידה בראש מערך החינוך ברשות המקומית ואחריות על גיבוש ועיצוב המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.  עיקרי התפקיד:

 • התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתים הספר (יסודיים ועל-יסודיים).
 • קידום ועידוד יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • ליווי ובקרה של בתי הספר היסודיים והעל יסודיים.
 • ליווי ובקרה של גני הילדים.
 • ליווי ובקרה של השירות הפסיכולוגי החינוכי.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 • ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות

טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות חינוך.

         דרישות התפקיד:

         תנאי סף

 1. בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו השר לעניין זה, או מי שנתקיימו בו כל אלה:
 • בידו שתי סמיכות לרבות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל .
 • בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה,
 • עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 1. בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה שנותן המנהל הכללי של משרד החינוך לעובדי הוראה, שהשלימו את השכלתם בפדגוגית על סמך השתתפות בקורסים ועמידה בבחינות, בהתאם להוראות המנהל הכללי.
 2. בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים, כמנהל מוסד חינוך או בעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך. .

 

        קריטריונים ואמות מידה

תנאים נוספים:

 1. בעל יכולת הובלת תהליכים , רב משימתיות ,יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל.
 2. בעל יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים ועובדים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 3. אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, עירנות ודריכות, כושר למידה, סדר וניקיון. שקדנות וחריצות.
 4. ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.
 5. יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
 6. רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 7. איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי התקציב.

 

מועמדים מתאימים שהינם עובדים קבועים במועצה, יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום רביעי 17/3/2021  שעה 12:00  למזכירות המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

 

עלי חליל

ראש המועצה

‏‏

 

 

 

03-2021 - פומבי - מנהל מחלקת חינוך