05-2021 - פומבי - מנהל יחידת חשבונות

05-2021 - פומבי - מנהל יחידת חשבונות

מכרז פומבי לתפקיד מנהל יחידת חשבונות

מכרז מס'  5/2021

 

היחידה : יחידת כספים.

תואר המשרה : מנהל חשבונות ראשי.

דרגת המשרה ודירוגה:

היקף העסקה: 100%

סוג מכרז : פומבי

תיאור תפקיד:

ניהול מערכת הנהלת החשבונות ברשות המקומית. עיקר פעילותו:

א. ניהול מערכת הרישום החשבונאי.

ב. הפקת דו"חות כספיים.

ג. ייעוץ, בקרה ופיקוח בנושאים כספיים וחשבונאים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות,

כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה.

או בעל תעודת רו"ח בתוקף.

דרישות ניסיון

א. ניסיון מקצועי –

ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום החשבונאות, הכלכלה או הכספים.

ב. ניסיון ניהולי –

3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

 

דרישות נוספות

שפות - בהתאם לצורך

 יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:  סדר וארגון ודיוק בפרטים.

 · כפיפות: לגזבר

בקשות למכרז יש להגיש עד יום  שני 7/6/2021 שעה 12:00

 טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג  במזכירות המועצה.

 

הבהרה מגדרית - המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 

 

 

בכבוד רב,

עלי חליל

ראש המועצה

 

 

 

 

05-2021 - פומבי - מנהל יחידת חשבונות