מכרז פומבי - 11-2022 - מזכירה בתחנת אם וילד

מכרז פומבי - 11-2022 - מזכירה בתחנת אם וילד

 

למילוי משרה פנויה לתפקיד מזכירה בתחנת אם וילד
 
מועצה מקומית בענה מכריזה בזאת על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה. 
שם המשרה: מזכיר/ה בתחנת אם וילד 
דירוג: מנהלי.  מתח דרגות: 5 עד 7. אחוז משרה: 50%.  
היחידה:     מזכירות 
כפיפות :     מזכיר/מנכ"ל המועצה
תיאור התפקיד:     קבלת קהל, מענה טלפוני, מתן תשובות לפניות הציבור, ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידיות הנוגעות לעבודות בתחנת אם וילד. 

עיקרי התפקיד
הקלדה וניהול מסמכים, טיפול בדואר רגיל ואלקטרוני , מענה טלפוני ופניות הציבור , ניהול לוח זמנים
 
תנאי סף 
השכלה: אישור בדבר סיום 12 שנות לימוד  או תעודת בגרות מלאה. 
קריטריונים ואמות מידה 
ידיעת השפה העברית והערבית ברמה גבוהה , הכרת יישומי מחשב והיכרות עם מערכת אופיס
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
ארגון מידע וסדר. 
 
תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח לאומי (כביעות דרגת נכות לנפגעי עבודה) , התשט"י-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות ) ,התש"ל-1969
תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית ,אם המועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים 
מועמדים מתאמים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבל במשרדי המועצה אצל מזכירות המועצה או במחלקת משאבי אנוש) בצירוף קורות חיים , תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים בהתאם לדרוש, אשר יוגשו במעטפה סגורה לא יאוחר        מיום   22-08-2022 שעה 12.00 למנהל משאבי אנוש (054-7634290 ) בדיקת קשירות המועמד תיבדק ע"י התעודות שצירף לבקשתו בלבד            
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 054-7634290 מייל  khaled@bine.muni.il חאלד חליל 
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.                    
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד                  

בכבוד רב
עלי חליל 
ראש הרשות
 

 

מכרז פומבי - 11-2022 - מזכירה בתחנת אם וילד