מכרז פומבי - 12-2022 - ספרן בספריה העירוני ת

מכרז פומבי - 12-2022 - ספרן בספריה העירוני ת

למינויי משרה ספרן בספריה העירונית

מועצה מקומית בענה מכריזה בזאת על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה.  

שם המשרה: ספרן בספריה העירונית  
דירוג:       מח"ר. מתח דרגות: 35-37 היקף העסקה: 70 % 
היחידה: ספריה עירונית. כפיפות: מנהלת הספרייה. 

תיאור התפקיד 
מתן שירותי ספרייה בתחומי הקריאה, הידע התרבות והמורשת, מתן שירותי קריאה, ייזום ביצוע פעילות העשרה, תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה

תנאי סף 
1.    בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר. 
2.    תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות באחד מהמוסדות המוכרים בכפוף למבחני התמיכה של משרד התרבות או לבעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות.

מועמד שאין ברשותו תעודת ספרן מורשה או תעודת ספרן מוסמך בספרנות יידרש להתחייב בכתב להשלים תעודה זו או להשלים תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות תוך שנתיים מיום מינויו לתפקיד – יובהר כי סיום התעודה או תואר אקדמי שני מעבר ל-24 חודשים, יידרש בקבלת אישור פרטני ובכתב ממנהל תחום ספריות במשרד התרבות.

תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההשכלה כאמור לעיל בצירוף תעודת לימודי ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות או בעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענות

קריטריונים ואמות מידה

1.    שליטה בשפה העברית והערבית ברמה גבוהה, הכרת יישומי מחשב והיכרות עם מערכת אופיס. 
2.    תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בספריה. 
3.    רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
4.    זיקה לספרות ותרבות 
5.    עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים. 

תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח לאומי (כביעות דרגת נכות לנפגעי עבודה) , התשט"י-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות ) ,התש"ל-1969
תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית ,אם המועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים 
מועמדים מתאמים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבל במשרדי המועצה אצל מזכירות המועצה או במחלקת משאבי אנוש) בצירוף קורות חיים , תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים בהתאם לדרוש, אשר יוגשו במעטפה סגורה לא יאוחר        מיום   22-08-2022 שעה 12.00 למנהל משאבי אנוש 

בדיקת כשירות המועמד תיבדק ע"י התעודות שצירף לבקשתו בלבד, פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון

 054-7634290 מייל  khaled@bine.muni.il חאלד חליל או באתר הרשות בכתובת www.bine.muni.il דרושים 
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.                    
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
      

בכבוד רב                                                          
עלי חליל , ראש הרשות  

 

מכרז פומבי - 12-2022 - ספרן בספריה העירוני ת