מכרז פנימי/חיצוני מס 02-2023 מנהל יחידת הבריאות

מכרז פנימי/חיצוני מס 02-2023 מנהל יחידת הבריאות

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה  ״מנהל יחידת הבריאות ״                     

תיאור המשרה :מנהל יחידת הבריאות.

היקף המשרה :100 %

כפיפות מנהלתית :מזכיר המועצה

כפיפות מקצועית : מטה המקצועי של רשת ערים בריאת .

תיאור התפקיד:

הטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד העירוני היום-יומי, תוך שימוש באסטרטגיות של קידום בריאות וקיימות, במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים תוך צמצום פערי בריאות.

תחומי אחריות

1.ניהול יחידת הבריאות הרשותית

2 .הובלה, תכלול וקידום תהליכי תכנון עירוניים, אינטגרטיביים, לקידום בריאות וקיימות

המבוססים על בסיסי מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה ויישומם.

3 .העלאת המודעות לבריאות התושבים ולהשפעת פערים על בריאותם בקרב מקבלי ההחלטות,

     ספקי השירותים והציבור הרחב.

4 .רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים, עסקיים, התנדבותיים ואמצעי תקשורת לפעילות

משותפת עם העירייה למען קידום בריאות וקיימות.

5 .ניהול מערך הבריאות בחירום.

6 .השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות )ברשויות החברות ברשת ערים בריאות(

תנאי סף

השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים :  קידום בריאות, בריאות הציבור, סיעוד, מקצועות הבריאות בעלי רישוי משרד הבריאות (בהתאם להגדרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח -2008 )מדעי הרפואה ,מדעי הטבע, מדעי החיים, מדעי החקלאות, עבודה סוציאלית ,מדיניות ציבורית , מנהל ציבורי, לימודי סביבה וגיאוגרפיה , פסיכולוגיה ארגונית ,פיזיולוגיה של הספורט, חינוך גופני  וחינוך. עדיפות לבעלי תואר שני במקצועות לעיל או בקידום בריאות או בבריאות הציבור, או לרופאים ורופאי שיניים מומחים בבריאות הציבור או ברפואת שיניים ציבורית

ניסיון מקצועי

ניסיון של 3 שנים לפחות, בניהול, ארגון והפעלת פרויקטים, רצוי בתחומי בריאות הציבור, תכנון, קידום בריאות, עבודה קהילתית, הפעלה והערכה של פרויקטים.

קורסים והכשרות מקצועיות:

בוגר קורס המוכר על ידי המחלקה לקידום בריאות במשרד הבריאות ,או הקורס המקביל של רשת ערים בריאה .או סיים בהצלחה של אחד הקורסים הנ"ל  בפרק זמן שלא עולה על שנה וחצי מעת המינוי לתפקיד .

הליכי המיון הצפויים למשרה:

  1. המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה.
  2. מועמד/ת בעל מוגבלויות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלויות בהליכי הקבלה לעבודה ,יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
  3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמדים/ות המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.
  4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א – 2001 .

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה(ניתן לקבלו ממחלקת משאבי אנוש בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום שני 13-03-2023 עד שעה 14.00 לחאלד חליל מנהל משאבי אנוש במועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידה בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד:

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם המין האחר

עלי ח׳ליל

ראש המועצה

 

מכרז פנימי/חיצוני מס 02-2023 מנהל יחידת הבריאות