מכרז פנימי/חיצוני מס 04-2023 מנהל יחידת הבריאות

מכרז פנימי/חיצוני מס 04-2023 מנהל יחידת הבריאות

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה  ״מנהל יחידת הבריאות ״       10-05-2023

תיאור המשרה :מנהל יחידת הבריאות.

היקף המשרה :100 %

כפיפות מנהלתית :מזכיר המועצה

כפיפות מקצועית : מטה המקצועי של רשת ערים בריאת .

תיאור התפקיד:

הטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד העירוני היום-יומי, תוך שימוש באסטרטגיות של

קידום בריאות וקיימות, במטרה לשפר את בריאות כלל התושבים תוך צמצום פערי בריאות.

תחומי אחריות

1.ניהול יחידת הבריאות הרשותית

2 .הובלה, תכלול וקידום תהליכי תכנון עירוניים, אינטגרטיביים, לקידום בריאות וקיימות

המבוססים על בסיסי מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה ויישומם.

3 .העלאת המודעות לבריאות התושבים ולהשפעת פערים על בריאותם בקרב מקבלי ההחלטות,

     ספקי השירותים והציבור הרחב.

4 .רתימת גופים ציבוריים, ממשלתיים, עסקיים, התנדבותיים ואמצעי תקשורת לפעילות

משותפת עם העירייה למען קידום בריאות וקיימות.

5 .ניהול מערך הבריאות בחירום.

6 .השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות )ברשויות החברות ברשת ערים בריאות(

תנאי סף

השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

עדיפות לבעלי תואר שני בתחומי בריאות הציבור, קידום בריאות, עבודה סוציאלית קהילתית, מנהל ציבורי, איכות הסביבה, חינוך.

ניסיון מקצועי

ניסיון של 3 שנים לפחות, בניהול, ארגון והפעלת פרויקטים, רצוי בתחום בריאות הציבור, תכנון, קידום בריאות, עבודה קהילתית, הפעלה והערכה של פרויקטים.

קורסים והכשרות מקצועיות:

התחייבות להשתתף בקורס הכשרה למובילי בריאות ולעמוד בדרישות הלימודיות של משרד הבריאות )למעט בעלי תואר שני בבריאות הציבור או קידום בריאות)

הליכי המיון הצפויים למשרה:

  1. המועמדים שעומדים בתנאי הסף במכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה.
  2. מועמד/ת בעל מוגבלויות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלויות בהליכי הקבלה לעבודה ,יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
  3. בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמדים/ות המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.
  4. מועמד שיתקבל למשרה ימציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א – 2001 .

אופן הגשת מועמדות:

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה(ניתן לקבלו ממחלקת משאבי אנוש בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום שני 25-05-2023 עד שעה 14.00 למר חאלד חליל  מנהל משאבי אנוש במועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

בדיקת עמידה בתנאי הסף בהתאם לתעודות שיצורפו לבקשה בלבד:

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם המין האחר

 

עלי ח׳ליל

ראש המועצה

 

מכרז פנימי/חיצוני מס 04-2023 מנהל יחידת הבריאות