הליך שוויוני 2/2024 לתפקיד מדריך חינוך טיפול במלא

הליך שוויוני 2/2024 לתפקיד מדריך חינוך טיפול במלא

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979 ,מכריזה המועצה המקומית בענה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

היחידה:    בטחון קהילתי 
תיאור המשרה    מדריך  חינוך טיפול  בית ספרי  _ בתכנית מל"א  מרחב לימודי אחר
דירוג ודרגת המשרה    דירוג חינוך נוער וקהילה  , דרגה בהתאם לרמת ההשכלה (העסקה פרוייקטאלית מותנית בהמשך מימון-תקציב על ידי משרד החינוך  
היקף העסקה    14 ש"ש X 2 (מדריכה ב"ס יסודי ב ,מדריכה בב"ס יסודי ג),אפשר לחלק שעות המאושרות ליותר ממדריך לפי הצורך של התוכנית  ב"ס .
כפיפות    ניהולית: מנהל מחלקת בטחון קהילתי
מקצועית : מנהל בית הספר, רכז/ת מל"א
תיאור תפקיד:    תיאור התפקיד:
*המדריך מאתר ויוצר קשר עם התלמידים הנמצאים במסגרת תכנית מל"א.
•פועל בדרכים של יישוג, התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם התלמיד מתוך הדדיות ושותפות
• מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של התלמידים שבטיפולו .
• מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל תלמיד ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
• בונה תכנית התערבות לתלמידים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.
• אחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התוכניות והתהליכים החינוכיים-טיפוליים של כל התלמידים שבאחריותו.
• מטפל ומלווה אותם ברמה אישית ומהווה עבור התלמידים " מבוגר משמועתי".
• מעורב בחיי התלמיד ומשלב ביקורי בית בגישור מול בית הספר ופועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.
• פועל בהתאם להנחיות רכזת תכנית מל"א והממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם.
*יכולת עבודה מול הממשקים בבית הספר: יועצת, רכז הכלה, מחנכים וקב"ס וכד'..

•        דרישות  ייחודיות לתפקיד:
• יכולת יצירת קשר משמעותי עם ילדים בסיכון .
• יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.
• יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מודעות ומעורבות חברתית ואכפתיות .
• יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
• יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות.
• יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.
תנאי סף:    השכלה ודרישות מקצועיות: 
 השכלה:
•    תואר ראשון מוכר מהמוסד להשכלה גבוהה – יתרון לבעלי תואר שני 
•    הסמכה כגון: חינוך, חינוך מיוחד, מדעי חברה, חינוך בלתי פורמלי, קרימינולוגיה, קידום נוער, עבודה סוציאלית , מדעי התנהגות
ניסיון מקצועי:
•    שנת ניסיון בעבודה עם ילדים ומשפחות בסיכון.
רישום פלילי:    אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד חינוכי
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
1 באחריות הרשות המקומית להעביר את הסייע קורס עזרה ראשונה בטרם כניסתו לתפקיד
•    מועמדים המעוניינים  במשרה שלעיל יגישו:
o    טופס בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה الموقع الرسمي لمجلس محلي البعنة - האתר הרשמי של מועצה מקומית בענה (bine.muni.il)
o     קורות חיים.
o    תעודות המעידות על ההשכלה.
o     מסמכים/ אישור העסקה חתומים (עם ציון תקופת עבודה מדויקת ואחוז משרה) התומכים בניסיון המקצועי והניהולי.
o    מועמד שלא יצרף כל המסמכים הדרושים לפי תנאי המכרז מועמדותו תפסל .
o    לצרף את כול המסמכים ולשלוח לאימייל khaled@bine.muni.il, או במסירה אישית במשרד משאבי אנוש ולא יאוחר מיום 13/06/2024 בשעה 12:00. 
•    מועמדים שלא יעמדו בדרישות הסף לא יוזמנו.
•    המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק מהליך הגיוס, מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה.
•    תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
•    זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה.
•    תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח- 2008. 
•    תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב)א( ו- 173ב)ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

                                                   בכבוד רב,
                                                                                עו"ד אבראהים חסארמה
                                                                ראש המועצה המקומית

 

הליך שוויוני 2/2024 לתפקיד מדריך חינוך טיפול במלא