פרוטקול ישיבה שלא המניין -2-2024 (פגישה ראשונה לאחר הבחירות המונצפליות)

פרוטקול ישיבה שלא המניין -2-2024 (פגישה ראשונה לאחר הבחירות המונצפליות)


ישיבה ראשונה לאחר בחירות 2024

סוג האסיפה:     שלא מן המניין     
יום:    שלישי    תאריך:    3.4.2024    שעה:     18:00

נוכחים:    
1    מר אבראהים חסארמה    ראש המועצה
2    מר חנא ח'אזן    חבר המועצה 
3    מר בדר סואעד    חבר המועצה
4    מר עאמר בכרי    חבר המועצה
5    מר סובחי אליאס     חבר המועצה 
6    מר פידאא עאבד    חבר המועצה 
7    מר מוחמד כמאל בדראן    חבר המועצה
8    מר סעיד תיתי    חבר המועצה
9    מר מוחמד עלי     חבר המועצה
10    מר סלאח תיתי    חבר המועצה  

משתתפים:
מר נאסר ח'ליל
עו"ד סמואל דכואר
מר ח׳אלד ח׳ליל
רו״ח רשיד בדראן
גזבר המועצה
היועץ המשפטי של המועצה 
מ.מ. מזכיר המועצה ומנהל משאבי אנוש במועצה
מבקר המועצה


נושאים לדיון
1.    הצהרת אמונים של חברי המועצה 
2.    קביעת הרשאות לחתום בשם המועצה. 
3.    מינוי נציג המועצה בועדה המרחבית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם.
4.    מינוי נציג המועצה המקומית בהנהלת המתנ״ס. 
5.    מינוי נציג המועצה בתאגיד המים והביוב האזורי – מי הגליל וברשות הניקוז. 
6.    מינוי נציג המועצה באשכול בקעת בית הכרם. 
7.    קביעת מועדי הישיבות שמן המניין (יום שלישי בשבוע הראשון של החודש).  


דיון    והחלטות
דברי פתיחה של ראש המועצה    ראש המועצה נושאי דברי פתיחה. מברך את חברי המועצה לרגל היבחרם למועצת הרשות המקומית. ראש המועצה מדגיש כי בכוונתו לפעול לטובת הזוגות הצעירים ובמיוחד בענייני תכנון ובניה וחלוקת מגרשים (תוכניות מפורטות, תוכנית המתאר וחלוקת המגרשים).  ראש המועצה מברך את התושבים וחברי המועצה לרגל הרמדאן ומאחל שיהיה חג אלפטר חג ברכה ושלום לכולם. 

הצהרת אמונים של חברי המועצה    לפי סעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] : 
35ג.    (א)    עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
    (ב)    חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובועדותיה, כל עוד לא הצהיר.
    (ג)    חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח.
כל חברי המועצה הצהירו אמונים כאמור לעיל. 

קביעת הרשאות לחתום בשם המועצה. 
    סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות מחיל סעיף 191 ו- 142ג לפקודת העיריות על מועצות מקומיות. 
סעיף 191 לפקודת העיריות קובע כלהלן: 
191.    (א)    כל פקודת תשלום או שובר תשלום או שיק לחובת קופת העיריה ייחתמו על ידי ראש העיריה, או פקיד אחר שהורשה לכך על ידי המועצה, וייחתמו חתימה שכנגד על ידי הגזבר, ואם נחתמו כך רשאי הבנק לפרוע על פיהם.


סעיף 142ג לפקודת העיריות קובע כלהלן: 

(4)    עיריה, ראש עיריה, מי שסמכויות ראש העיריה נאצלו לו לפי סעיף 17 לחוק הבחירה הישירה, ועובד העיריה, לא יתחייבו בהתחייבות כספית כלשהי מטעם העיריה, לרבות לענין תנאי העסקה כהגדרתם בסעיף 33א(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אלא אם כן ניתן לאותה התחייבות אישור מראש ובכתב של החשב המלווה; בסעיף זה, "התחייבות כספית" – לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום, בהסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין, או בתעודה אחרת;
(5)    התחייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה, נוסף על החתימות הנדרשות לפי פקודה זו, גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו תחייב את העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה;
מהאמור לעיל כולה כי: הרשאים להתחייב בשם המועצה הם: ראש המועצה, מר אבראהים חסארמה, גזבר המועצה, מר נאסר ח'ליל, והחשב המלווה, רו"ח אסמעיל עוברי. 
חברי המועצה מאשרים פה אחד את קביעת הרשאות לחתום בשם המועצה. 


מינוי נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם.
לפי סעיף 19 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 שר הפנים ימנה חברי ועדה מרחבית מתוך רשימת אנשים שהמליצו עליהם הרשויות שחברות באותה ועדה. לכל רשות צריך להיות חבר אחד לפחות. 
ראש המועצה מציע לחברי המועצה להמליץ בפני שר הפנים שהוא ימונה כחבר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם. 
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוי ראש המועצה, מר אבראהים חסארמה כחבר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם. 

מינוי נציג המועצה המקומית בהנהלת המתנ״ס. 
ראש המועצה מציע שהוא ימונה לנציג המועצה בהנהלת המתנ"ס וכי הוא ישמש מורשה חתימה מטעם המועצה על כל המסמכים הכספיים של המתנ"ס. 
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוי ראש המועצה כנציג המועצה בהנהלת המתנ"ס וכן את היותו בעל הרשאות לחתום על המסמכים הכספיים של המתנ"ס. 

מינוי נציג המועצה בתאגיד המים והביוב האזורי – מי הגליל וברשות הניקוז.
ראש המועצה מציע כי הוא ישמש נציג המועצה בתאגיד המים והביוב האזורי – מי הגליל וכן נציג ברשות הניקוז. 
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוי ראש המועצה כנציג המועצה בתאגיד המים והביוב האזורי מי הגליל וכן נציג המועצה ברשות הניקוז. 
מינוי נציג המועצה באשכול בקעת בית הכרם.    ראש המועצה מציע כי הוא ישמש נציג המועצה באשכול בקעת בית הכרם. 
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוי ראש המועצה כנציג המועצה באשכול בקעת בית הכרם. 

קביעת מועדי הישיבות שמן המניין (ימי שני, שלישי, רביעי בשבוע הראשון).  
ראש המועצה מציע שיום שלישי הראשון של כל חודש יהיה היום שבו יתקיימו ישיבות המועצה שמן המניין. 
חברי המועצה מאשרים פה אחד ש- יום שלישי הראשון של כל חודש יהיה היום שבו יתקיימו ישיבות המועצה שמן המניין. 

________________________                                            _______________________
חתימת גזבר המועצה                                                                           חתימת ראש המועצה

 

פרוטקול ישיבה שלא המניין -2-2024 (פגישה ראשונה לאחר הבחירות המונצפליות)