ישיבה מיוחדת - אישור תקציב 2024

ישיבה מיוחדת - אישור תקציב 2024

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה

 

סוג האסיפה:

 

                                 ישיבה מיוחדת         

יום:

שלישי

תאריך:

4.6.2024

שעה:

 

18:00

 

נוכחים:

 

1

עו"ד אבראהים חסארמה

ראש המועצה

2

מר חנא ח'אזן

חבר המועצה

3

מר חסיין בדראן

חבר המועצה

4

מר עאמר בכרי

חבר המועצה

5

מר פידאא עאבד

חבר המועצה וסגן ראש המועצה

6

מר סעיד תיתי

חבר המועצה

7

מר מוחמד עבד עלי

חבר המועצה

8

מר סלאח תיתי

חבר המועצה  וממלא מקום ראש  המועצה

9

מר סובחי אליאס

חבר המועצה וסגן ראש המועצה

10

מר בדר סואעד

חבר המועצה

 

 

 

משתתפים:

 

 

 

 

מר נאסר ח'ליל

עו"ד סמואל דכואר

רו״ח רשיד בדראן

ר״ח דועאא בכרי

 

גזבר המועצה

היועץ המשפטי של המועצה

מבקר המועצה

מנהלת חשבונות ראשית

 

נושאים לדיון

 

אישור התקציב  הרגיל של המועצה לשנת 2024.  

               

 

 

דיון    והחלטות

ראש המועצה נושא דברי פתיחה וברכה

ראש המועצה מסביר בקצרה את הצעת התקציב. נושא דברי פתיחה. ומעביר את זכות הדיבור לגזבר המועצה.

גזבר המועצה נתאר את התקציב תוך ירידה לפרטים.

תקציב המועצה נדון ואושר על ידי ועדת ההנהלה.  אין ועדת כספים במועצה ועל כן האישור של ועדת ההנהלה הינו האישור המתבקש מכוח הדין. סה"כ תקציב 64,848,162 ש"ח

 

 

 

 

 

 

חברי המועצה מבררים פרטים ומקבלים תשובות מגזבר המועצה וממנהלת החשבונות הראשית.

ישנם תקציבים מותנים ומולם אישרנו הוצאות מותנות.

ככל ולא יאשרו את התקציבים המיועדים לפי החלטת הממשלה 550 קיימת היתכנות של גירעון.

 

ראש המועצה מבהיר כי קיימת היתכנות של גרעון ככל ולא יוענקו מלוא התקציבים של תוכנית 550, תיקון עיוותים ושאר התקציבים שהיו בשנה הקודמת ואשר קיימת אפשרות של גריעתם בשים לב לצרכי המלחמה. הדבר עדיין לא ברור.

 

יצויין כי בשכר יש עדכונים הנובעים מתוספת יוקר שאין ברירה וחייבים לשלמה.  יש גם הסכמי שכר וחוזרי מנכ"ל חדשים שיושמו.

 

חבר המועצה עאמר בכרי מברר פרטים בנוגע לסעיפי התקציב.

דועאא בכרי מבהירה כי היה הסכם קיבוצי של ״תומכות חינוך״ ואשר הביא לעלייה משמעותית של הוצאות השכר של הסייעות/תומכות החינוך.

ההלוואות היו בסך הכל נכון ליום 1.1.2024 סכום של כ- 12 מיליון ש״ח. מדי שנה אנו פורעים כ- 2 מיליון ש״ח.

 

 

 

 

 

עניין חברת הגביה

יש עלות משמעותית שמשולמת לחברת הגביה. נוכל לבצע אותן פעולות של חברת הגביה באמצעות עובדי מועצה.

ראש המועצה מציע להפסיק את עבודת חברת הגביה ולהעסיק את סנאא ומוחמד סוואעד וכן עובד נוסף שיבצע התקשרות לתושבים.

מוצע שכל הסכום המצויין בתקציב בגין הפעלת חברת גביה יועבר להוצאות שכר של מחלקת הגביה.

פידאא עאבד מתנגד להצגת הנושא של חברת הגביה כחלק מהתקציב וכן מציע שינוהל דיון נפרד בעניין.

 

 

בירורים על ידי חבר המועצה עאמר בכרי

חבר המועצה עאמר בכרי מעיר לגבי התכנסות ועדת המכרזים שהייתה היום. לדעתו, הוא כחבר ועדת ביקורת צריך היה להיות נוכח בועדת המכרזים בהיותו חבר ועדת ביקורת.

חבר המועצה עאמר בכרי מעיר לגבי משרת מנהל מחלקת חינוך. יש תקציב למשרה זו. וצוין כי יש ביצוע בפועל. למרות שלא היה מנהל מחלקת חינוך. מבקש לברר איך היה ביצוע למרות שלא היה מנהל מחלקת חינוך.

רו״ח דועאא בכרי מציינת כי היכן שרשום שכר מנהל חינוך מיוחד הינו שכר של עליאא חסארמה. זה רק לצרכי הצגה.

חבר המועצה עאמר בכרי מברר בעניין תקציב הדתות. יש לנו 3 מסגדים ו 2 כניסיות. לדעתי התקציב הוא נמוך מאוד לחמישה מוסדות.

גזבר המועצה מבהיר כי זה עבור אחזקת מוסדות הדת.

עאמר בכרי מציין כי יש תושבים שמחוברים למסגד ולא יתכן שזה יהיה על חשבון התקציב של המסגד. יש גם אולם מעל מסגד אלרודה מוזנח  שצורך שיפוץ ותחזוקה.

ראש המועצה מבהיר כי הוא מתכוון לפעול לתמיכה במסגדים ובכנסיות בכל מה שניתן.

 

 

ראש המועצה מבהיר כי התקציב שצויין לגבי אחזקת מוסדות דת לא נועד למימון שיפוצים. זה תקציב של אחזקה שוטפת.

 

גזבר המועצה מבהיר כי גם עמותות מאושרות יכולות להגיש בקשות תמיכה למוסדות הדת.

 

חבר המועצה עאמר בכרי מבקש לשתף פעולה עם מוסדות הדת ולהגיש בקשות לתקציבים בלתי רגילים.

 

חבר המועצה עאמר בכרי מבקש לברר פרטים אודות מחלקת התברואה.

דועאא מפרטת: במחלקה מועסקים שיהאב עלי, ריהאם בכרי ונאסר סואעד.

 

הצבעה

חברי המועצה הנוכחים מאשרים את התקציב כפי שהוצע.

עניין חברת הגביה יידון בנפרד.  

חבר המועצה עאמר בכרי נמנע.

 

 

 

 

 

________________________                                            _______________________

חתימת גזבר המועצה                                                                           חתימת ראש המועצה

 

 

ישיבה מיוחדת - אישור תקציב 2024